Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny • okr. Prešov a okolie

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo zajišťuje informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře. Nabízí pracovní místa a poskytuje informace o volném pohybu v EU.

ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyPrešov - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/po.html

Národné podnikateľské centrum. Sociálna poisťovňa. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Európsky sociálny fond. Ochrana detí pred násilím.

Ministerstvo

www.mpsv.cz/ministerstvo

Vedení ministerstva. Úřední deska MPSV. Nabídka služebních a pracovních míst služebních úřadů resortu. Média a veřejnost. Právní předpisy. Dotace a veřejné zakázky. Věda a výzkum v rámci resortu MPSV. Projekty EU. Důležité odkazy (specializované registry)

Kontakty - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/kontakty

Veřejnost. Konkrétní dotazy můžete zasílat na adresu posta@mpsv.cz, kam můžete směrovat i připomínky týkající se obsahu internetových stránek.; Adresa elektronické podatelny je posta@mpsv.cz.; Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím můžete zasílat elektronicky na adresu posta@mpsv.cz.; Technické problémy s internetovým portálem MPSV ...

Průvodce - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

pondělí 5. června. 16:00 - V letošním roce se bude konat již devátý ročník Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Ta usiluje o vytváření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí v České republice a zaměřuje se také na přímé zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje ...

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce_a_ …

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje ...

Voľné pracovné miesta - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/volne-prac …

Voľné pracovné miesta. Postup zverejnenia štátnozamestnaneckého miesta , ktoré obsadzujeme výberovým konaním . Výberové konanie sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy, link: https:/slovensko.sk/VK . Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca obsadzuje služobný úrad výberovým konaním. a) zo ...

ÚPSVaR > Kontakty > Kontakty > Kontakty - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/po/sluzby-zamestnanosti/kontakt …

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Elektronické služby, formuláre a žiadosti - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/formulare-ziadosti

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny; Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Sociálna ekonomika, sociálne podniky; Rodina a sociálna pomoc ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska č. 4,6,8 816 43 Bratislava. Potvrdenia a informácie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

www.employment.gov.sk/sk

Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýši o takmer 40 centov, konkrétne na 5,48 eur. Ministerstvo práce tým reaguje na rastúce ceny v reštauračnom stravovaní vplyvom inflácie. Rezort práce naposledy upravoval ...

Ministerstvo - MPSVR SR

www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je dôležitým orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky. Rezort je najväčším poskytovateľom sociálnych a poradenských ...

Plán obnovy a odolnosti - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obn …

Vláda SR dňa 16. 6. 2021 schválila Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plán obnovy a odolnosti SR je zameraný na päť kľúčových verejných politík: zelená ekonomika - alokácia 2 301 mil. eur. vzdelávanie - alokácia 892 mil. eur. veda, výskum a inovácie ...

ÚPSVaR > Riaditeľ úradu > Riaditeľ úradu > Riaditeľ úradu

www.upsvr.gov.sk/po/urad-psvr/riaditel-uradu.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Centrálny register zmlúv

crz.gov.sk/1023407-sk/urad-prace-socialnych-veci …

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov: 2. Marec 2023. Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 23/37/054/178: 3 690,96 € ...

Sociálne služby - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/s …

Apríla 2021. Jednou zo základných úloh Stratégie DI bolo vypracovanie Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2022-2026, ktorý bol vypracovaný a schválený Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v júni 2022. Dokumenty

Aktuality - MPSVR SR

www.mpsvr.sk/sk/informacie-media/aktuality

Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty zvýši od 1. januára 2023 zo súčasnej sumy 4,80 na 5,10 eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní s cieľom zmierniť dopady rastúcej ...

Legislatíva - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/legislativa

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny je ústredným orgánom štátnej správy SR. Navrhuje a realizuje opatrenia legislatívneho charakteru v oblasti sociálnych vecí, rodiny, práce a služieb zamestnanosti. ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 ...

Vyhľadávanie ponúk · Služby zamestnanosti

www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/pracovne-ponuky

Na tejto stránke máte možnosť prehľadávať všetky ponuky, ktoré zamestnávatelia zverejnili na portáli Služby zamestnanosti a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Na filtrovanie ponúk využite panel na ľavej strane. Pre filtrovanie podľa názvu pracovnej pozície využite vyhľadávacie pole.

Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného ... - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-a …

Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa (aktualizácia k 26.04.2023) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci ...

Voľné pracovné miesta > ÚPSVaR - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta.html

Voľné miesta v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny; Voľné pracovné miesta v Centrách pre deti a rodiny; Voľné pracovné miesta v centrách pre deti a rodiny - riaditelia; Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím; NP DEI III; VPM v Ústredí PSVR s miestom výkonu práce na úradoch PSVR

ÚPSVaR > Soclálne veci > Soclálne veci > Soclálne veci - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/po/socialne-veci-a-rodina.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny