Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií • okr. Prešov a okolie

Ministerstvo dopravy

Jsme ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a za její uskutečňování.

Úřad pro civilní letectví

Provozování úřadu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví.

Státní plavební správa

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

Ministerstvo dopravy ČR - Domovská stránka

www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy, Asociace autoškol ČR, Policie ČR a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých představily další sadu statických i dynamických otázek pro... 06.06.2023 | Média a tiskové zprávy. Zahajujeme stavbu I/35 Lešná – Palačov.

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ

www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/letecky-a …

LZPW Skratka v kóde ICAO pre letisko Prešov LZSL Skratka v kóde ICAO pre letisko Slia LZTT Skratka v kóde ICAO pre letisko Poprad-Tatry LZZI Skratka v kóde ICAO pre letisko Žilina ... Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 4 C. HLAVNÁ ýASŤ SPRÁVY 1. FAKTICKÉ INFORMÁCIE 2. ANALÝZY 3. ZÁVERY

Dopravná infraštruktúra a regióny – euractiv.sk

euractiv.sk/section/regionalny-rozvoj/linksdossi …

V rámci týchto nástrojov Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT SR) plnilo funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) pre prioritu 1 – Dopravná infraštruktúra a funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Kohézny fond, časť Dopravná infraštruktúra.

Pavol Prokopovič – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Prokopovi%C4%8D

Pavol Prokopovič. Pavol Prokopovič (* 29. jún 1955, Stropkov) je slovenský politik, podpredseda SDKÚ-DS a bývalý minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenska. Za jeho vlády došlo k masívnemu rušeniu železničných tratí a hromadnému prepúšťaniu železničiarov na Slovensku. Štrajk železničiarov Pavol Prokopovič 24 ...

Velitelství železničního vojska [1993-2002] : Železničné vojsko ...

www.valka.cz/Velitelstvi-zeleznicniho-vojska-199 …

01.01.1993-01.10.1995 Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky 01.10.1995-01.07.2002 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR : 01.01.1993-01.10.1995 Ministry of Transport, Communication Paths and Public Works of SR 01.10.1995-01.07.2002 Ministry of Traffic, Posts and Telecomunications of Slovak republic ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Prešov (3 výsledkov)

www.azet.sk/katalog/ministerstvo-dopravy-post-a- …

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií - Prešov (3 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Ministerstvá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie (6) Neziskové organizácie MDPaT ...

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ

da.mindop.sk/ministry-5191/transport/aviaton-and …

No. 6754/6755 Prešov I – Prešov III – Bardejov he caused damage to Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice. 1.5 Personnel information Pilot: citizen of the Slovak Republic, aged 63; holder of a valid PPL(H) issued by the Transport Authority of the Slovak Republic on 25 November 2014;

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ

www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx

Skutočný dopravca. 1. Zmluva vychádzajúca z definície podľa článku 1, odsek 1, uzavretá medzi dopravcom a skutočným dopravcom vychádza zo zmluvy podľa ustanovení tohto dohovoru. Na účely tejto zmluvy všetky ustanovenia tohto dohovoru, týkajúce sa prepravcu budú aplikované na dopravcu ako aj na skutočného dopravcu. 2.

Dopravná infraštruktúra (priorita č.1) - MPRV SR

www.mpsr.sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre prioritu 1 - Dopravná infraštruktúra. Adresa: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Námestie slobody 6 811 05 Bratislava Tel.: 02/5949 4111 Fax: 02/5249 4794 www.telecom.gov.sk. Priorita 1 - Dopravná infraštruktúra.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

www.mindop.sk

Ministerstvo dopravy hľadá budúcich pilotov či leteckých opravárov. Práca v leteckej doprave patrí dlhodobo nielen medzi najzaujímavejšie, ale aj medzi najlepšie platené dopravné odvetvia. Napriek tomu má aj letectvo problém s nedostatkom zamestnancov, ktorý sa ministerstvo rozhodlo riešiť... Čítať viac.

Ministry of Transport and Construction (Slovakia) - Wikipedia

en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Transport_and_ …

The Ministry of Transport, Construction and Regional Development ( Slovak: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MDVRR ), previously the Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of SR ( Slovak: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, MTPT SR [1] ), [2] is a government ministry of ...

Testy

etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/ro

Pro úspěšné absolvování cvičné zkoušky pro získání řidičského oprávnění je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů. Testy obsahují pouze schválené zkušební otázky, které jsou zveřejněny ve Věstníku dopravy. Případné nově schvalované otázky budou v souladu se zákonem s předstihem zveřejňovány ve ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

da.mindop.sk/ministerstvo-1/kontrola-statny-dozo …

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (alej len „ministerstvo“) podľa § 102 ods. 1 písm. b), § 106 a § 107 zákona þ. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto smernicu:

pod záštitou Ľubomíra VÁŽNEHO ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

www.ssc.sk/files/documents/odborne-akcie/pozvank …

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ratislava ÚDRŽBA CIEST I. TRIEDY V ZIMNOM OBDOBÍ 2009 – 2010 Ing. Imrich MOLNÁR, Ing. Lucia FARKAŠOVÁ Slovenská správa ciest, ratislava ZIMNÍ ÚDRŽBA V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Karel MELCHER HICON – dopravní značení, s.r.o. rno ZIMNÁ ÚDRŽBA A TRVALOUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

245/2010 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/245/2 …

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 102 ods. 2 písm. d) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dráhach“) a podľa § 36 ods. 2 písm.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_dopravy_Slove …

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy a súčasne jedno z ministerstiev Slovenska.Sídli v Administratívnej budove spojov v Bratislave.Medzi hlavné úlohy ministerstva spadá správa železničnej, trolejbusovej, kombinovanej a cestnej dopravy, pozemných komunikácii, plavby a prístavov, letectva, pošty, telekomunikácie a cestovného ruchu.

614/2006 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/614/2 …

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla: Typ: Vyhláška: Dátum schválenia: 22.11.2006: Dátum vyhlásenia: 30.11.2006: Dátum účinnosti od: 01.05.2007: Dátum účinnosti do: 31.12.2007: Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a ...

48/2008 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/48

Číslo: 48/2008 Z. z. Názov: Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...

METODICKÉ USMERNENIE - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu …

a) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktoré vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, b) krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktoré vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,

353/2009 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt ... - Slov-lex

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/353

Číslo: 353/2009 Z. z. Názov: Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly ...